Novinky

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA

Národná sieť (NS) Miestnych akčných skupín (MAS) SR, ktorá združuje 60 MAS z celého Slovenska, je znepokojená vývojom v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Uviedol to Štefan Škultéty, predseda NS MAS SR. Agrorezort sľubuje zazmluvňovanie schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok s PPA už budúci mesiac.

Financovanie projektov najmä pre samosprávy, podnikateľov, občianske združenia

 “Na základe medializovaných informácií a najmä vlastných skúseností sme presvedčení, že PPA urýchlene potrebuje konsolidáciu v podobe zníženia miery byrokracie a personáneho posilnenia odborov venujúcich sa kontrole žiadostí,” vyhlásil Škultéty.

NS MAS podľa neho dlhodobo upozorňuje na neúmerne dlhé lehoty kontrol predkladaných projektov, meškanie a zbytočnú byrokratizáciu jednotlivých procesov nad rámec európskej legislatívy. Ani po opakovaných požiadavkách na vedenie PPA a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa podľa nej situácia nezlepšuje.

Upozornil, že medializované informácie o reálnej hrozbe zrušenia akreditácie agentúry a ďalšom neúspešnom pokuse vybrať nového generálneho riaditeľa PPA vyvolávajú vo vidieckych komunitách na Slovensku veľké obavy.

“Chceme v tejto súvislosti dôrazne pripomenúť, že PPA zabezpečuje okrem vyplácania dôležitých priamych platieb pre poľnohospodárov aj financovanie projektov najmä pre samosprávy, podnikateľov, občianske združenia, cirkvi, urbariáty, vlastníkov lesov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske subjekty,” zdôraznil Škultéty.

Implementujú projekty Leader na viac ako 80 percent územia

Problémy spojené s ich neúmerne dlhou kontrolou a pomalým zazmluvňovaním žiadateľov vytvárajú podľa neho riziko nedočerpania finančných prostriedkov, ktoré majú slúžiť rozvoju vidieka. Z doteraz zverejnených informácií nie sú zrejmé dopady na MAS.

Podčiarkol, že MAS implementujú projekty inovatívnou metódou Leader, ktorá je povinnou súčasťou Programu rozvoja vidieka (PRV), na viac ako 80 % územia Slovenska. Realizácia prístupu Leader mešká, čo spôsobuje najmä nepružnosť PPA a personálne poddimenzované oddelenie kontroly. Ak nedôjde v krátkom čase k riešeniu týchto problémov, reálne hrozí nevyčerpanie časti financií, čím bude ohrozená aj realizácia celkového PRV s alokáciou 1,55 miliardy eur.

Súčasná kritická situácia a reálne skúsenosti pri implementácii programu Leader podľa neho vyvolávajú oprávnené obavy o ďalší rozvoj vidieckych oblastí, ktoré sú konfrontované veľkými investičnými dlhmi. Možnosť uchádzať sa o financie prostredníctvom MAS býva pre mnohé samosprávy, združenia či podnikateľov jedinou príležitosťou na modernizáciu, inováciu, udržanie výroby či rozvojové aktivity.

“Preto opätovne žiadame o urýchlené riešenie problémov v PPA so zreteľom na zrýchlenie procesov, odstránenie zbytočnej byrokracie a zabezpečenie plynulého čerpania prostriedkov pre žiadateľov vidieckych komunít na Slovensku,” dodal Škultéty.

PPA podľa MPRV pracuje na urýchlení vyhodnocovania žiadostí

“Agrorezort venuje náležitú pozornosť urýchleniu implementácie miestneho rozvoja vedeného komunitou ako jedného z opatrení PRV SR na roky 2014 až 2020,” uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu MPRV v reakcii na NS MAS.

PPA podľa MPRV v súčasnosti intenzívne pracuje na racionalizácii a úpravách procesov zameraných na urýchlenie vyhodnocovania a kontrahovania žiadostí o NFP v podopatrení 19.2.

“PPA v spolupráci s riadiacim orgánom PRV SR pripravuje záväzný harmonogram vyhodnocovania žiadostí o NFP v rámci podopatrenia 19.2., ktorý odzrkadľuje identifikované problematické oblasti, či už na strane PPA, MAS alebo samotných žiadateľov,” spresnilo agroministerstvo.

Kroky a zjednodušenie procesov budú podľa MPRV predstavené aj na plánovanom stretnutí s NS MAS, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia riadiaceho orgánu PRV SR a PPA. Témami budú “najčastejšie chyby MAS v rámci implementácie”. “K zazmluvňovaniu schválených žiadostí o NFP pristúpi PPA počas februára 2021,” dodalo MPRV SR.

Autor článku: TASR

Zdroj: https://polnoinfo.sk/miestne-akcne-skupiny-su-znepokojene-vyvojom-v-ppa/?fbclid=IwAR333c660SvC5cWRDm_4jziLa5EEAMFtMgqBwdhcYlMh4rx9K3xJKvv0Mcg

Napísali o nás: MASky majú problémy. A Slovensko s nimi.

O existencii Miestnych akčných skupín (MAS) už viacerí na Slovensku minimálne počuli, možno sú členmi, možno cez ne realizovali nejaký pro­jekt. MAS majú za úlohu realizovať (v jazyku EÚ implementovať) metódu LEADER vo svojom území.

Metóda LEADER je ino­vatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. V pô­vodných členských krajinách EÚ sa realizuje od začiatku 90. rokov, najprv ako inicia­tíva podporovaná z fondov EÚ, neskôr bola začlenená do politiky rozvoja vidieka a podpory zo zdrojov Európ­skeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). Od programové­ho obdobia 2007 – 2013 je povinnou súčasťou Progra­mov rozvoja vidieka a preto sa v tomto období začala implementovať aj na Sloven­sku.

Základnou myšlienkou prístupu LEADER je pod­porovať rozvoj na základe využívania lokálneho poten­ciálu územia, a rozhodova­nie o jeho rozvoji prístupom zdola nahor. Tento prístup umožňuje najlepšie využíva­nie miestnych zdrojov, či už prírodných, ekonomických alebo ľudských s cieľom zlepšenia života obyvateľov vidieka, zachovávaniu tra­dícií, vytváraniu pracovných miest, či riešeniu sociálno‑ekonomických problémov v konkrétnom regióne. Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja možno pova­žovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. zn. pro­stredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyva­teľov dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charak­teru, ktoré by sa často krát prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev ani ne­realizovali. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno‑súkromné partnerstvá nazývané miest­ne akčné skupiny (MAS).

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom ob­dobí 2014 – 2020 zaviedla Európska komisia možnosť využitia finančných pros­triedkov aj z ďalších fondov EÚ, tzv. multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pri­čom prístup LEADER je jeho integrálnou súčasťou. V podmienkach SR sa teda miestny rozvoj v súčasnom programovom období reali­zuje z prostriedkov EAFRD a Európskeho fondu regi­onálneho rozvoja (EFRR), pričom obidva administruje a ich riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodár­stva a rozvoja vidieka SR. Kým v programovom období 2007 – 2013 bolo na Sloven­sku schválených a podpore­ných 29 MAS, v tom súčas­nom ich je 110. Každá z nich má Riadiacim orgánom (čiže MPRV SR) schválenú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej „stratégia“), ktorej imple­mentácia má byť financo­vaná z obidvoch fondov. Z EAFRD (Programu rozvo­ja vidieka) sú oprávnenými žiadateľmi poľnohospodári, spracovatelia poľnohospo­dárskych a potravinárskych výrobkov, obhospodarova­telia lesa, v prípade investícií do nepoľnohospodárskych činností subjekty s podie­lom tržieb z poľnohospo­dárskej a lesníckej činnosti nad 30 %. Z EFRR (IROP) sú v rámci podpory podni­kania oprávnené ostatné subjekty. V prípade investí­cií na obnovu a rozvoj obcí a zvyšovanie kvality života obyvateľov je doplnkovosť zabezpečená rozdielnym zameraním investícií, kedy podpora z EFRR bude za­meraná na zlepšenie udr­žateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo ve­rejných infraštruktúrach. Na to, aby mohli byť projek­ty žiadateľov z územia reali­zované, každá MAS zriaďuje Kanceláriu, v ktorej zamest­náva pracovníkov a reali­zuje rôzne aktivity, ktorých financovanie je oprávnené z opatrenia tzv. Chod MAS. Tento dlhší úvod bol potreb­ný na stručné objasnenie systému prístupu LEADER, ktorý v iných krajinách komplikovaný nie je a MAS v zahraničí dosahujú svojou činnosťou vynikajúce výsled­ky, majú dôveru riadiacich a platobných orgánov a úzko s nimi spolupracujú.

Ani v minulom programo­vom období nebola imple­mentácia stratégií LEADER na Slovensku jednoduchá. Dlho trval rozbeh, učili sa všetci. Nielen pracovníci a manažéri MAS, ale aj ich členovia, budúci prijíma­telia pomoci, pracovníci Riadiaceho orgánu aj Pla­tobnej agentúry. Obmedze­ní opatreniami vtedajšieho Programu rozvoja vidieka, ktorý neumožňoval veľkú rozmanitosť projektov sa ich väčšina sústredila na malé projekty pre obce a zopár projektov na diverzifikáciu, prípadne ubytovanie na súk­romí. Sprístupnenie fondov na regionálny rozvoj a defi­novanie nových prijímateľov (vrátane poľnohospodárov) otvorilo nové možnosti pre zmysluplné projekty, ktoré dokážu v území MAS urobiť výraznú zmenu. Kombiná­cia rozdielnych postupov pre jednotlivé európske fondy, dva platobné orgány a nedostatok komunikácie s MAS, ktoré v území pl­nia úlohu akéhosi malého ministerstva, keďže tvoria vlastný program (čiže straté­giu rozvoja svojho územia), vyhlasujú výzvy, nastavujú pravidlá, prijímajú projekty, hodnotia ich a svoje rozhod­nutia spolu s projektmi za­sielajú na finálne schválenie na PPA, dospela takmer na konci programového obdo­bia 2014 – 2020 do kritické­ho bodu, kedy hrozí nielen to, že sa nezrealizujú žiadne projekty, ale aj to, že vyčer­pané finančné prostriedky na Chod MAS sa budú mu­sieť vracať do Bruselu, MAS si na svoj chod zobrali úvery a pôžičky, ktoré je takisto po­trebné vrátiť bankám a v ko­nečnom dôsledku Slovensko nesplní svoju povinnosť vyu­žiť 5 % z pridelených financií na Program rozvoja vidieka práve na implementáciu prístupu LEADER, resp. CLLD, čo je porušením zá­väzku SR.

O svojich problémoch, ktoré sú už naozaj vážne, hovorili zástupcovia Národ­nej siete Miestnych akčných skupín s novým ministrom pôdohospodárstva a roz­voja vidieka Jánom Mičov­ským a takisto zorganizovali stretnutie so štátnym tajom­níkom MPRV SR Martinom Feckom, pričom im obaja prisľúbili pomoc. Aké sú teda tie najhlavnejšie prob­lémy?

Fungovanie MAS je zák­ladným predpokladom pre implementáciu stratégie rozvoja územia. Na jej pre­vádzku a aktivity v podobe poradenstva pri príprave projektov, vzdelávacích ak­tivít, stretnutí členov a pod. sú, samozrejme, potrebné financie. V minulom období MAS pripravili jednu žia­dosť o nenávratný finančný príspevok na chod MAS a čerpali prostriedky na celé programové obdobie. Dnes je potrebné na dve tretiny objemu predchádzajúceho obdobia pripraviť projektov osem a čerpanie je rozdele­né na dve časti. Je potrebné poznamenať, že finančné prostriedky pre každú MAS sú presne vyčlenené, vráta­ne týchto „prevádzkových“. Pritom stále hovoríme o zni­žovaní byrokracie a zjedno­dušovaní prístupu k finan­ciám z EÚ. Keby však pri tej všetkej byrokracii aspoň fun­govalo všetko tak, ako má. Prvé projekty na Chod MAS predkladali schválené MAS v roku 2017. Nehovoriac o zbytočných byrokratických požiadavkách, nejednot­nosti prístupu pracovníkov Riadiaceho orgánu, čiže ministerstva a pracovníkov PPA, výsledok ale je taký, že doteraz u niektorých MAS nie sú ukončené kontroly a vyplatenie financií na prvú etapu. Pritom by mali (s ob­rovským oneskorením – až 1,5 roka) vyhlasovať výzvy a začať s implementáciou stratégie. „Pre tie MAS, kto­ré ešte finančné prostriedky nedostali, to môže byť likvi­dačné, keďže tie menšie už vyčerpali väčšiu až takmer všetku alokáciu na Chod MAS a teraz keď sa rozbie­hajú procesy, nezostávajú im na to zdroje. Všetko má veľký časový sklz a ochota členov (najmä obcí) pri­spievať do MAS klesá, lebo sú čistými prispievateľmi a nevidia žiadne výsledky,“ uviedol predseda Národnej siete (NS) MAS Štefan Škul­téty a dodal: „Takisto tomu prestávajú veriť banky, od ktorých si MAS zobrali pre­klenovacie úvery na činnosť a posledné predĺžené ter­míny sa už blížia ku koncu. Naozaj tu máme „havarijný stav“ a ak tieto veci neja­kým spôsobom neposunie­me, bude obrovský problém zvládnuť implementáciu, ku ktorej sa zaviazali.“

Situácia sa opakuje aj pri žiadostiach o druhú časť fi­nancií na Chod MAS, ktoré boli predkladané v novembri 2019. Žiadosti dodnes nie sú vyhodnotené pre všetky MAS, pričom čerpanie pre­bieha už viac ako pol roka. Dochádza tak k veľmi ne­štandardným, až kurióznym situáciám. Kto si dokáže predstaviť, že hneď ako do­stane výplatu, vráti ju napäť zamestnávateľovi, aby mo­hol vyplatiť kolegov, dane a odvody, aby nevznikol dlh na mzdách? V jednej MAS to takto funguje už pol roka. „Riskujeme, že ak ľudia zo­stanú bez výplaty, dajú výpo­vede, čo predstavuje okolo 250 ľudí po celkom Sloven­sku. Následne nedokážu zrealizovať výzvy a vyčerpať peniaze na projekty, ktoré mali vygenerovať cca ďalších 1 000 pracovných miest, čím nesplnia svoju úlohu,“ hovo­rí Peter Nemček, podpredse­da NS MAS. Upresnil, že tieto problémy ovplyvňujú aj samotných žiadateľov o pro­jekty. „Podnikateľ predsa nebude čakať rok na nákup stroja, ktorý potrebuje pre svoje podnikanie. V projek­toch cez IROP môže začať projekt realizovať, až keď má podpísanú zmluvu. To je podstatný rozdiel medzi PRV a IROP. Radšej si zobe­rie úver z banky a odíde. Je to potom ale problém MAS, lebo nemôže implementovať svoju stratégiu a napĺňať kri­tériá.“

Mnoho ďalších problé­mov je v samotnom nasta­vení oprávnených výdavkov a aktivít, ktoré nie sú v súla­de so stratégiami MAS. Roz­hodol o nich Riadiaci orgán, pričom nebral do úvahy roz­diel vo veľkých investíciách podnikov a potrieb malých firiem a živnostníkov na vi­dieku. Verejné obstarávania, ktoré idú vysoko nad rámec už aj tak prísneho a zložité­ho zákona, sú samostatnou kapitolou.

Zástupcovia Národnej siete MAS vidia jeden z prob­lémov v personálnej poddi­menzovanosti na MPRV SR, PPA aj IROP. Na PPA v Nitre je cez MASky predložených asi 1 300 projektov, ktorým sa okrem iných povinností venuje 13 pracovníkov. Po­dobná situácia je na IROP, ktorý prioritne rieši veľké projekty. Do toho vstupujú mnohé nejasnosti, ktoré vy­plývajú z absencie informá­cií a komunikácie s MASka­mi, ktorá pracovníkom bola zakázaná vraj z dôvodu kon­fliktu záujmov, čo je tiež veľ­mi neštandardné, keďže tak Riadiacemu orgánu a pla­tobným orgánom, ako aj pracovníkom MAS ide o to isté – o správnu a úspešnú implementáciu Programu rozvoja vidieka.

„Je jednoduché obviniť MAS, že sú neschopné, av­šak na konci dňa bude mať problém táto republika. Mu­síme hľadať riešenia prob­lémov, čo sa dá zmeniť a čo nie, ale potrebujeme nasta­viť konkrétne a reálne časo­vé úseky. Pravdepodobne to niektoré MAS neprežijú, budú nejaké straty, ale po­trebujeme sa pohnúť z mies­ta a hlavne byť partnermi a nie nepriateľmi,“ uzavrel predseda NS MAS Štefan Škultéty.

Zdroj: https://www.sietmas.sk/oznamy/napisali-o-nas-masky-maju-problemy-a-slovensko-s-nimi-.html?fbclid=IwAR3lkhMfxh1vkJ4mus6hL2vEy_AXxbbkj9exwozMldQbbri_LzBobRYaW1U#.Xw9fSmvQQwx.facebook

Včelia farma Medar (Probuj – Podporuj miestnu produkciu a služby z okresu Bardejov)

Spoločnosť Medar.sk je Bardejovská rodinná firma z dlhodobou včelárskou tradíciou. Víziou firmy je produkovať vysokokvalitný med, ktorý pochádza zo Slovenska a je v 100 % prírodnom stave. Firma Medar.sk je držiteľkou mnohých medzinárodných ocenení ako aj držiteľkou značky kvality SK, ktorú jej udelilo Ministerstvo poľnohospodárstva SR. Firma v roku 2006 otvorila v Bardejove svoju včelársku predajňu, kde môžete nájsť rôzne prírodne medy ako aj rôzne včelie produkty a výrobky…
Kontakt:
Vcelia farma Medar
predajňa MEDAR Baštová 2
08501 Bardejov
tel: +421 0905289457
e-mail : jozefvolansky@gmail.com

Zdroj: https://www.facebook.com/probujBJ/posts/120217876335583

Floriho Chata, s.r.o., (Probuj – Podporuj miestnu produkciu a služby z okresu Bardejov)

Floriho Chata, s.r.o. je rekreačné stredisko v krásnom prostredí Mníchovského potoka, vzdialené 6 km od centra mesta Bardejov a 1,5 km od Bardejovských kúpeľov, čo je 20 minút chôdze cez les. Toto zariadenie poskytuje ideálne miesto pre rodiny s deťmi, letné a zimné tábory, školy v prírode počas celého roka, branecké kurzy, školské koncoročné výlety, teambuldingy, sústredenia športových klubov, konferencie a mnoho iného. Návštevníci môžu počas pobytu využívať vonkajší bazén, saunu, vírivku, či drevenú kaďu. Novinkou je tiež možnosť zajazdiť si na koňoch. Krásne prostredie Mníchovského potoka a blízkosť okresného mesta Bardejov robí z tejto lokality unikátne miesto pre oddych a relax s možnosťou prenocovania a kultúrneho vyžitia.
FLORIHO CHATA s.r.o.
Mníchovsky potok 17
086 01 Zlaté
www.Florihochata.sk
tel: +421 903 641 000

 

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel