Aktuálne výzvy

Výzva MAS_032/7.4/5 s prílohami

Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnený žiadateľ: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  227 764,24 €

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 100 000,00 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 30.10.2023

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_0327.45

Prílohy výzvy MAS-032-7.4-5

Metodický-pokyn-k-sociálnemu-VO

 

Výzva IROP-CLLD-P964-512-005

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:  24 626,02 EUR

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 24 626,02 EUR

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy  je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
6. hodnotiace kolo20.9.20230,00 EUR
7. hodnotiace kolo20.10.20230,00 EUR

Výzva s prílohami č. IROP-CLLD-P964-512-005

Výzva IROP-CLLD-P964-511-001 – aktualizácia č.2

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri,
 2. osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 480 120,00 EUR.

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 100 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
20.hodnotiace kolo11.09.20230,52 EUR
21.hodnotiace kolo09.10.20230,52 EUR

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_c.2_-_IROP-CLLD-P964-511-001

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-511-001- aktualizacia c.2 – BSZ – bez sledovania zmien

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-511-001- aktualizacia c.2 – SSZ – so sledovaním zmien

Výzva-IROP-CLLD-P964-512-002 – aktualizácia č.2

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 3. združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 4. občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 5. neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 220 000,00 EUR.

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 80 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
19. hodnotiace kolo11.09.20237,58 EUR
20. hodnotiace kolo09.10.20237,58 EUR

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy č.2 – IROP-CLLD-P964-512-002

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-512-002- aktualizacia c.2 BSZ – bez sledovania zmien

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-512-002- aktualizacia c.2 SSZ – so sledovaním zmien

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel