Naše ciele

Združenie je založené s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov územia, v ktorom združenie vykonáva svoju činnosť / čl. 1  bod 4 Stanov/, a to hlavne podporou aktivít občanov, organizácií tretieho sektora, podnikateľských subjektov na území a taktiež ostatných subjektov, ktoré pôsobia na území. Hlavnou úlohou pri zabezpečovaní tohto cieľa je najefektívnejšie využitie miestnych zdrojov územia – prírodných, kultúrnych, historických, ľudských, materiálnych a ekonomických, pri dodržaní ekologických princípov, princípov trvalej udržateľnosti a na báze vytváraných partnerstiev.

Ciele združenia:

 • zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na území hlavne podporou zachovania pracovných miest  a tvorbou nových pracovných príležitostí na území
 • spoločne sa podieľať na rozvoji územia a navzájom v tomto spolupracovať, vypracovať integrovanú stratégiu územia
 • vytvárať, koordinovať a podporovať cezhraničnú spoluprácu, rozvíjať kultúrny a spoločenský život na území, športové aktivity a udalosti
 • vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky ako jedného z dôležitých odvetví ekonomiky pre tvorbu nových pracovných miest na území a efektívneho využitia potenciálu územia
 • zvýšiť informovanosť o prírodných krásach,  kultúrnom  a historickom bohatstve územia,  zvýšiť návštevnosť územia, a tým napomôcť rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
 • zlepšiť vzhľad a infraštruktúru územia podporou obnovy a rozvoja obcí na území
 • zvýšiť vzdelanostnú úroveň a úroveň informatizácie občanov žijúcich na území a  členov združenia, podporiť rozvoj ich vedomostí a zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj územia, zvýšiť dostupnosť informácií internetizáciou územia
 • vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie a chrániť svoje krásne životné prostredie
 • zabezpečiť koordináciu aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia
 • zabezpečiť presadzovanie zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti jednotlivých členov združenia vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov.

Tieto ciele bude združenie napĺňať na základe princípov prístupu LEADER prijatých v rámci Programu rozvoja vidieka SR, teda prístupom zdola nahor, zapojením miestnych aktérov do plánovania, rozhodovania a realizácie aktivít v prospech rozvoja územia a dodržiavaním princípu partnerstva medzi verejným sektorom, podnikateľskou a neziskovou sférou.

Stanovené ciele bude združenie dosahovať:

 •  implementáciou integrovanej stratégie rozvoja územia,
 • zvyšovaním vzdelanostnej a odbornej úrovne  členov združenia a obyvateľov územia organizovaním a realizáciou odborných prednášok, seminárov, konferencií, kurzov,  exkurzií a výmenných stáží vrátane zahraničných
 • realizáciou programov smerujúcich k podpore rozvoja územia  a miestnych subjektov
 • výmenou skúseností a spoluprácou s inými organizáciami doma i v zahraničí.
Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel