Deň Zeme – Hrabské, Zlaté, Rokytov, Zborov, Stebník, Kurov, Nižný Tvarožec, Snakov, Lukov

Základná škola Kurov

Dňa 22. apríla 2015 sme si pripomenuli Deň Zeme. Už od útleho detstva vedieme deti k tomu, aby si uvedomovali činnosť človeka na dopady životného prostredia. Každý žiačik prispel svojou prácou ku skrášleniu okolia základnej školy. O našej usilovnosti sa môžete presvedčiť vo fotogalérii J

Kolektív ZŠ Kurov

Materská škola Lukov

Dnes má sviatok naša Zem,

čo jej k sviatku poprajem?

Modré nebo, zdravý vzduch,

Čisté rieky, v lesoch kľud….

Táto pieseň nás sprevádzala počas celého týždňa od 20.4. – 24.4., keď sme si spolu s deťmi pripomenuli Deň Zeme. Obec Lukov obklopuje prekrásna príroda, ktorá predvádza svoju krásu v každom ročnom období. Je pre nás inšpiráciou na výtvarné spracovanie, vychádzky a hry. Tématike ochrany prírody sa v našej materskej škole venujeme pravidelne, o to radšej sme výzvu MAS Horná Topľa prijali a naplánovali aktivity, ktoré sme realizovali počas celého týždňa.

Pondelok: Deň Zeme – úvod

Prezentácia Naša Zem – rozhovor o Vesmíre, Zemi, zvieratách a rastlinách, o tom, čo ju ohrozuje, o význame a formách ochrany prírody /zber, triedenie a recyklovanie odpadu, starostlivosť o lesy, ovzdušie, pôdu a vodu/

Utorok: Tvorenie z odpadového materiálu, spracovanie plastových fliaš a plastových vrchnáčikov – tvorba loga Naša Zem

Vychádzka do prírody – Kamarát strom: pozorovanie a fotografické spracovanie zmien počas roka

Streda: sadenie rastlín v areáli MŠ /okrasné stromčeky, brezy/

Štvrtok: Ochrana vody – ,,Bobor, náš kamarát“

Rozhovor  o význame vody pre život rastlín, ľudí a zvierat, upozorniť na šatrenie pitnou vodou.

Vychádzka k potoku, pozorovanie života bobra, zber odpadu v okolí potoka.

Piatok: Záver – záverečný rozhovor, vyhodnotenie aktivít, výtvarné spracovanie zážitkov

A na záver jeden citát, ktorý vystihuje podstatu a zmysel ochrany prírody:

 ,,Až keď bude vyrúbaný posledný strom, otrávená posledná rieka, chytená posledná ryba, až potom zistíme, že peniaze sa nedajú jesť.“ /motto org. GREENPEACE/

Mgr. Renáta Bocková

Nataša Rodaničová

Lukov

  1. apríl – Deň Zeme na Základnej škole v Lukove

Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Na základe výzvy Miestnej akčnej skupiny HORNÁ TOPĽA sme sa aj my so žiakmi našej základnej školy zapojili do akcie venovanej Dňu Zeme. Každý deň v týždni od 20.4. do 25.4.2015 sme do edukačného procesu zaradili aktivitu, ktorá prispela k zveľaďovaniu nášho životného prostredia. Začali sme prezentáciou, zameranou na to, aby si žiaci uvedomili, aké bohatstvo nám naša zem poskytuje a prečo ho musíme chrániť. To, či si to žiaci naozaj uvedomili a zobrali k srdcu, sme si v závere overili pri zábavných hrách, kvízoch a hádankách. Na druhý deň sme spoločne so žiakmi vytvorili skupinovú prácu“ ekokvet“, vyrobený z odpadového materiálu, ktorý sme umiestnili na našom obecnom úrade. Tretí deň sme sa venovali čisteniu okolia školy a zberu starého papiera a vrchnákov z plastových fliaš. Táto aktivita sa žiakom páčila najviac, pretože sme chodili po dedine s vozíkmi a zbierali starý papier, ktorý si ľudia po starostkinom vyhlásení v rozhlase pripravili pred svoje brány. Ďalší deň, keďže počasie nám prialo, slniečko svietilo, sme presádzali izbové kvety a vysadili sme stromček pred budovu školy. Zelený týždeň sme zakončili vychádzkou do prírody. Navštívili sme bobrie hrádze, ktoré sú v našej dedine veľkou zaujímavosťou. Vyvrcholením týždňa bolo kreslenie na chodník.

 

 

 

 SNAKOV

Deň Zeme si žiaci ZŠ Emila Kubeka Snakov pripomenuli vysadením stromčekov a skrášľovaním areálu ZŠ.

 

 

 

HRABSKÉ – Materská škola

Deň    Z E M E

Ako sme oslávili tento sviatok.

Pri príležitosti dňa ZEME  -22.apríľa sme sa zapojili do projektu miestnej akčnej skupiny Horná Topľa v jarnom upratovaní. Naša  materská  škola v Hrabskom má v rámci školského vzdelávacieho programu rozpracované celoročné úlohy z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré realizujeme prostredníctvom školských projektov.
Bystrá vodička- čistá studnička  je názov školského projektu, ktorý sme realizovali  od 20.4 -24.4.2015 s deťmi  našej Mš.
Týždeň sa začal čítaním príbehu „Ako chrobáčiky na veľkom lúčnom sídlisku prišli o svoje domčeky“, lebo ľudia vypaľujú suchú trávu, pre hustý dym nevedel bocian nájsť svoje hniezdo. Pripomenuli  sme si, kto všetko žije na našej planéte, že čistý vzduch a vodu potrebujú nielen ľudia, ale aj ostatné živočíchy. Poranený prštek ošetrí mamka, ale kto ošetrí poranenú nožičku zajkovi alebo žabke? Prostredníctvom internetu deti videli rôzne formy znečisťovania životného prostredia. Videli, aké skládky odpadu dokážu ľudia vybudovať na brehu potoka. Oboznamovali sa s dôležitosťou triedenia odpadu. Spravili sme si nástenku pre rodičov, spievali pesničky: “Nariekala malá žab ka… Pú,pú, púpavienky… a iné“. Upozornili sme deti na dôležitosť  čistého okolia našej Mš  a dediny. Veď nikto z nás nesype odpadky susedovi do obývačky, tak prečo ich sypať do prírody, kde žijú zvieratká. Na glóbuse sme sa presvedčili, ako vyzerá naša planéta ZEM. Pri pobyte vonku v rámci prechádzky si deti všímali naše okolie materskej školy, upravené predzáhradky domov, kvitnúce prvé kvietky, ale hlavne vlastnou prácou sa podieľali na úprave okolia Mš.
Presvedčili sme dospelých, že práce sa nebojíme.

Riaditeľka Mš : Mária Lazorová        kontakt: telefón Mš: 4796513  mail:mshrabske@post.sk
Učiteľka Mš: Katarína Glittová

Foto: Lazorová

 

 

ZLATÉ

1. máj

Ďalší „slimačí“ krôčik k zlepšeniu životného prostredia v Zlatom.

Slnečné prvomájové ráno pomohlo premeniť myšlienku na skutok a „partia“ veľkých aj malých milovníkov prírody sa rozhodla, že Sviatok práce oslávi prácou. Zhypnotizovaní vôňou jari a jediným donucovacím prostriedkom, ktorým bol prísľub spoločnej „opekačky“ sa nám podarilo očistiť malý kúsok prírody od veľkých „odpadových ozdôb“ (viď. foto).

text a foto:  Mgr. Janka Rohaľová

 

ZŠ a MŠ     Zlaté                    

 

 

 

 

ROKYTOV 

Upratovanie okolia školy a poľnej cesty vedúcej na ihrisko 24.4.2015

foto:  Mgr. Marta Gočová

 

HRABSKÉ –  Základná škola

 

Deň Zeme

22. 4. 2015. Poviete si, deň ako každý iný. No pre našu školu výnimočný. Počas troch dní, počnúc stredou 22. 4. 2015 a končiac piatkom 24.4.2015 žiaci našej školy riešili enviromentálne úlohy a zadania v matematike, slovenskom jazyku, anglickom jazyku, výtvarnej výchove a prírodovede obsahovo zamerané ku dňu Zeme.

Projektové vyučovanie bolo rozvrhnuté do teoretických a praktických aktivít, prostredníctvom ktorých sme sa dozvedeli veľa užitočných informácií o možnostiach ochrany a zveľaďovania našej Zeme, a tým aj zlepšovania a skvalitňovania vyučovacieho procesu s enviromentálnou tematikou. Najlepšie práce boli umiestnené na nástenkách v jednotlivých triedach. Takto sme sa chceli zapojiť aj do akcie poriadanej MAS Horná Topľa pri jarnom upratovaní v areáli našej školy a pri zbere odpadkov v našej dedine Hrabské.

Po veľkej prestávke sme si obliekli reflexné vesty, do rúk vzali pracovné náradie a s plným nasadením sme sa vybrali na školský dvor, ktorý sa akoby šibnutím čarovného prútika premenil na mravenisko plné usilovných a pracovitých mravčekov – nás, žiakov. Rozdelili sme sa na skupiny a pod dohľadom našich pani učiteliek sme sa pustili do práce. Jedna skupina žiakov pracovala na úprave školského políčka, ďalšia skupina zbierala kamene a konáre a posledná skupina žiakov sadila stromčeky. Bola to náročná práca, ale stálo to za námahu, pretože zo školy sme odchádzali s dobrým pocitom, že sme spravili niečo pre našu Zem. Avšak, pred nami bol ešte ďalší deň, ktorý bol pre nás veľkou výzvou.

V piatok ráno sme prišli do školy plní očakávania, ale aj strachu z toho, čo nás čaká. V pláne sme totiž mali veľkú výpravu do ulíc obce spojenú so zberom odpadkov. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách, sme vypracovali pracovné listy na tému znečisťovania životného prostredia. Po veľkej prestávke sa začala naša výprava. Opäť sme si obliekli reflexné vesty, na ruky nasadili rukavice, prichystali vrecia na odpadky a vydali sme sa do ulíc našej obce. A viete, koľko odpadkov sme nazbierali? Sedem plných vriec. Naša výprava bola teda úspešná a my, malí hrdinovia, sme boli na seba právom pyšní. Dokázali sme totiž, že sa práce nebojíme a že nám záleží na čistote našej obce, ba aj celej Zeme.

Na enviromentálnom projekte pri príležitosti Dňa Zeme spolupracovali učiteľky ZŠ v Hrabskom: Mgr. Soňa Kolcunová, Mgr. Tatiana Glittová,ml., Mgr. Jana Špirková, Mgr. Anna Jurčišinová, Mgr. Tatiana Glittová, st.

Text:

Mgr. Soňa Kolcunová

Mgr. Tatiana Glittová, st.

Foto:

Jozef Dragan

Mgr. Tatiana Glittová, ml.

 

 ZBOROV

 

Deň Zeme

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak sme aj my, žiaci zo ZŠ s MŠ Zborov venovali celý tento deň našej Zemi. Spolu s našimi pedagógmi sme si pripravili celý rad aktivít. Ich cieľom bolo prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode a nášmu životnému prostrediu. Všetky aktivity sme realizovali dňa 16.04.2015 v rámci „Zeleného týždňa“ vyhláseného občianskym združením MAS Horná Topľa. Do aktivít sa zapojilo celkovo 302 žiakov našej školy.

Najskôr sme na triednických „ekohodinách“ rozoberali tému šetrenia životného prostredia. Starší žiaci sa venovali zelenej úprave nášho areálu, ktorý obohatili novými okrasnými stromčekmi. Našu tvorivosť sme preukázali prostredníctvom tvorivých dielní pri vytvorení plagátov, ktoré vyjadrovali ekologický problém našej Zeme. Všetky plagáty sme sprístupnili na spoločnej chodbe našej školy. Prostredníctvom filmov sme si zvyšovali environmentálne povedomie a po desiatovej prestávke sme sa spolu s pedagógmi vybrali do ulíc obce, aby sme ju vyčistili od odpadkov.

 

 

Organizátor aktivít: Mgr. Kvetoslava Kvasková

Foto: Mgr. Kvetoslava Kvasková

Mgr. Jana Dudrová

 

STEBNÍK

 

Dňa 11.04.2014 členovia KST a JDS v Stebníku vyčistili  Odpad v extraviláne obce : počet členov spolu 20 osôb, nazbieraných 20 vriec plastov, 10 vriec skla, 0,5 t kovový odpad, pneumatiky.

 Štefan Kučečka

 

 KUROV

Aj naša MŠ sa zapojila do akcie čistenia, zberu odpadkov, jarného upratovania a skrášľovania našej dediny Kurov z príležitosti Dňa Zeme. V teoretickej časti sme sa dozvedeli veľa o tom ako ochraňovať a zveľaďovať našu Zem a následne sme v praktickej činnosti skrášlili okolie našej MŠ výsadbou okrasných kríkov, kvetov a 25 stromčekov. Usilovne pracovala celá MŠ. Veríme že sme svojou troškou prispeli k skrášleniu životného prostredia, odmenou bola radosť detí. 🙂

 

 

 

Text a foto: Marie Blaňárová

 NIŽNÝ TVAROŽEC

Pri príležitosti Dňa Zeme sa na výzvu  MAS Horná Topľa zapojila aj ZŠ v Nižnom Tvarožci.

V zelenom týždni od 20.4. – do 24.4. sme vysadili v okolí školy a na verejných miestach v obci 9 okrasných stromčekov /magnólií/. Okrem toho sme v areáli školy pripravili pozemok na ktorý sme vysiali zeleninu a kvetiny.  Do akcie sa zapojili všetci žiaci a učitelia školy.

/ spolu 47 osôb/ Počas týždňa sme odpracovali   6 hodín.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Blíži sa 22. apríl – od roku 1970 je to  Deň Zeme. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť  poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na nej.

MAS Horná Topľa týmto chce vyzvať všetky subjekty v našom regióne / obecné úrady, školy, škôlky, rôzne občianske združenia, spoločenské organizácie,  skupiny a pod/ aby sa aktívne zapojili do pripravovanej akcie,  ktorú sme nazvali Zelený týždeň.

Ako môžeme podporiť Deň Zeme?

  • Urobiť malý krôčik k zlepšeniu životného prostredia vo svojom okolí.
  • Šíriť medzi občanmi a známymi myšlienky Dňa
  • Byť ohľaduplný k našej planéte.
  • Ale hlavne by sme Vás chceli vyzvať, aby ste v týždňoch medzi 13. – aprílom zorganizovali vo Vašej obci akúkoľvek environmentálnu aktivitu. Nápadov a možností je naozaj veľa. Určite máte v obciach problém s čiernymi skládkami. Najlepšie by bolo odstránenie čo len jednej čiernej skládky v obci za pomoci samotných občanov. Naplánovať v obci jarné upratovanie. Možnosť vyčistenia   lesnej studničky,  zorganizovania rôznych aktivít v základných a materských školách, vysadiť stromčeky, upraviť svoje okolie, motivovať ľudí pri zakladaní  kompostovísk a pod.

Veríme, že z tejto akcie sa postupne stane každoročne tradícia a tým sa bude postupne zlepšovať vzťah občanov k prírode, zníži sa počet nelegálnych skládok.

Všetky aktivity  nafoťte, urobte malú štatistiku, koľko osôb sa zapojilo do aktivít, koľko hodín sa odpracovalo, aké zaujímavé aktivity ste zorganizovali.  Všetky aktivity potom spoločne plánujeme spropagovať v regionálnej tlači, ako aj na našej web. stránke MAS Horná Topľa.

Bližšie informácie: Marián Dudra, tel. č. 0908 972 686

Mgr. Mária Ontkaninová, tel. č. 0915 868 013

 

Výbor MAS Horná Topľa

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel