Členstvo v MAS Horná Topľa

 1. Zakladajúcimi členmi združenia  sú členovia Prípravného výboru.
 2. Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá má trvalý, prípadne prechodný pobyt (týka sa fyzickej osoby) alebo sídlo, resp. prevádzku (týka sa právnickej osoby) na území  a má na tomto území pôsobnosť a ktorá prejaví vôľu stať sa členom  združenia písomnou formou.
 3. Právnickú osobu zastupuje osoba, ktorá je buď štatutárnym zástupcom alebo je poverená plnou mocou, ktorá musí byť písomne doložená.
 4. Členstvo v združení vzniká schválením prihlášky Výkonným výborom združenia  /ďalej výbor/. Proti rozhodnutiu výboru o neprijatí za člena združenia je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na Zhromaždenie členov združenia prostredníctvom výkonného výboru OZ. Zhromaždenie členov združenia rozhodne o odvolaní na najbližšom zasadnutí, najneskôr však do 60 dní od doručenia tohto písomného odvolania. Proti rozhodnutiu Zhromaždenia členov združenia nie je možné sa odvolať.
 5. Členstvo v združení zaniká písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia, jeho úmrtím, zánikom alebo vyhlásením exekúcie, konkurzu alebo likvidácie člena s právnou subjektivitou, zánikom združenia alebo vylúčením člena pri hrubom a opätovnom porušení stanov rozhodnutím Výboru a vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena. Členstvo zaniká taktiež pri porušení princípu územnej geografickej celistvosti územia.  Proti rozhodnutiu výboru o vylúčení zo združenia je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na Zhromaždenie členov združenia. Zhromaždenie členov združenia rozhodne o odvolaní na najbližšom zasadnutí, najneskôr však do 60 dní od doručenia tohto písomného odvolania. Proti rozhodnutiu Zhromaždenia členov združenia nie je možné sa odvolať. Pri zániku členstva z dôvodu porušenia princípu územnej geografickej celistvosti územia nie je možné odvolanie.
 6. Do zriadenia orgánov združenia prijíma členov združenia Prípravný výbor.
 7. Obec nesmie byť členom dvoch a viac MAS.
 8. Člen OZ nesmie mať zastúpenie v dvoch a viac sektoroch.

 

Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen má právo:
 • voliť a byť volený do orgánov združenia
 •  zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia
 •  podieľať sa na činnosti združenia a aktivitách organizovaných  združením
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 • byť pravidelne informovaný o činnosti združenia a o výsledkoch hospodárenia
 • vystúpiť zo združenia.
 1. Každý člen má povinnosť:
 • dodržiavať stanovy združenia
 • dodržiavať organizačné a vnútorné predpisy schválené Zhromaždením členov združenia
 • plniť uznesenia orgánov združenia, pomáhať pri naplnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
 • vyvíjať aktivity k dosahovaniu cieľov združenia a hájiť jeho záujmy
 • v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie
 • všestranne propagovať združenie, jeho ciele a činnosti
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
 • platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.
 1. Zánik členstva:
 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
 • zánikom združenia
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. Dôležitým dôvodom je najmä porušenie územnej geografickej celistvosti územia ako jedného z hlavných princípov prístupu LEADER. O vylúčení rozhoduje výbor. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán Zhromaždenie členov združenia okrem situácie, keď je dôvodom na vylúčenie porušenie územnej geografickej celistvosti územia Partnerstva.
 1. Povinnosti členov môžu byť pri realizácii jednotlivých aktivít v prospech združenia upravené rozhodnutím Zhromaždenia členov združenia.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel