Obec Rokytov

Záujmová skupina verejného sektora - Člen MAS HORNÁ TOPĽA

obec Rokytov

Obec Rokytov

Identifikačné údaje
Štatutárny zástupcaMgr. Ľubomír Pangrác – Piter
SídloRokytov 115, 086 01
Emailobec@rokytov.sk
Webová stránkawww.rokytov.sk
Tel./fax054/4722646
Mobil0911602932
Počet obyvateľov556
Rozloha v km25,13
Hustota obyvateľstva108,19

 

Osídlie jestvovalo už v 13. storočí, alebo ho založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Najstarší písomný doklad o Rokytove pochádza z roku 1414. Bol majetkovou súčasťou panstva Makovica, neskôr mesta Bardejov. Kráľ Žigmund v roku 1414 potvrdil Cudarovcom vlastníctvo ich dovtedajších panstiev, teda aj panstva Makovica, ku ktorému patrila dedina Rokytov. Z obsahu darovacej listiny je zrejmé, že táto dedina jestvovala už pred rokom 1414.

V písomnostiach z 15.-16. storočia vyskytuje sa pravidelne pod názvom Rokytho, teda maďarizovaným tvarom pôvodného slovenského názvu Rokytov, ktorý sa vyskytuej zriedkavejšie, prípadne v deformovanej podobe. Názov korení v šarišskom slove rokyta = rakyta. Zachytil skutočnosť, že sídlisko vzniklo na mieste častého výskytu rakýt, prípadne bol odvodený od prezývky prvého miestneho šoltýsa.

Názov ani iné skutočnosti nesvedčia jednoznačne o pôvode dediny. Preto treba pripustiť, že jestvovala v 13.-14. storočí, prípadne vznikla v 14. storočí podľa zákupného práva, alebo sa v starej dedine usadili noví obyvatelia podľa zákupného práva so šoltýsom v 14. storočí. Šoltýstvo tu totiž jestvovalo ešte v prvej štvrtine 16. storočia.

Rokytov bol majetkovou súčasťou panstva Makovia až do roku 1473. Odvtedy na základe donácie kráľa Mateja a dohody medzi šľachticmi z Rozhanoviec a bardejovskými mešťanmi patril mestu Bardejov.

Sedliacke domácnosti v roku 1427 zdanili od 15 port, takže Rokytov bol stredne veľkou dedinou. Neskôr väčšina sedliakov stratila pozemky a upadla medzi želiarov. V rokoch 1543, 1567 a 1588 sedliakov okrem richtára zdanili od 6, 3 a 3 port, pričom v roku 1567 hospodárila jedna domácnosť na celej a šesť na polovičných usadlostiach. Úbytok sedliackych domácností pokračoval aj v druhej polovici 16. storočia. V uvedených rokoch tu boli 2, 5 a 5 želiarskych domácností. V roku 1600 malo sídlisko 14 obývaných poddanských domov.

Rokytov po schudobnení a úbytku sedliackych domácností zostal aj koncom 16. storočia stredne veľkou dedinou. Vtedy mal len poddanské obyvateľstvo.

V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 7 až 9 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 61 domov a 456 obyvateľov, v roku 1900 bolo 298, v roku 1970 512 obyvateľov.

Kostol rím. kat. postavili v roku 1808 s použitím vnútorného zariadenia zo staršieho kostola.

JRD

Jednotné roľnícke družstvo Rozvoj so sídlom v Tarnove tvoria dediny Rokytov, Sveržov, Tarnov a Zlaté. Nachádzajú sa severozápadne od okresného mesta Bardjov v priemernej vzdialenosti 9,7 km. Najvzdialenejšia je dedinka Sveržov a najbližšia Rokytov. Ležia v povodí rieky Tople v Ondavskej vrchovine, ktorá pramení pod Minčolom.
Dediny Tarnov a Rokytov sa nachádzajú na hlavnej ceste spájajúcej Bardejov s Popradom pozdĺž hraníc s Poľskom. Najstaršia zmienka o týchto dedinách sa nachádza v listine Jágerskej kapituly z roku 1355, podľa ktorej patrili de jure rodu Thekulovcov na základe donácie z roku 1250. V skutočnosti však boli príslušenstvom Makovického hradu. Roku 1427 malo napr. Zlaté 17 poddanských usadlostí, Sveržov tiež, Tarnov 21 a Rokytov 15, čo svedčí o veľkosti týchto dedín v tomto období.

Cez dedinu Rokytov preteká potôčik Rakovec, ktorý starší obyvatelia volali Rokytoviankou. Názov obce pravdepodobne pochádza od rakýt, ktoré sa v hojnom množstve nachádzali v katastri dediny v okolí povodia Tople. V tejto dedine sa obyvatelia dostali aj na druhý pravý breh rieky, kde bývali a aj doteraz bývajú celé rodiny, Žiaľ, dodnes nie je urobený stabilný most a prechádza sa len brodom a cez „lávku“. Na druhej strane rieky bol mlyn poháňaný vodou z Tople. V minulosti boli značné problémy, najmä pri jarných vodách a jesenných dažďoch s hladinou riečky Rakovec, a tak občania už v roku 1947 chceli tento potôčik zregulovať. Podarilo sa to až v roku 1980, a tým tento živel už ľuďom nestrpčoval život. Elektrina bola zavedená v roku 1956. Po oslobodení vznikol národný výbor.

Myšlienkou združstevnenia poľnohospodárstva sa zaoberal už V.I.Lenin. Po oslobodení ČSR v roku 1945 a po víťazných udalostiach vo februári 1948 sa položili základy obnovy vojnou zničeného národného hospodárstva. Roky zakladania družstiev boli akýmisi piliermi, základmi celého budúceho poľnohospodárstva.

I v dedinách Zlaté, Tarnov, Rokytov a Sveržov sa začalo o družstevnej myšlienke hovoriť v roku 1949. Tak ako v iných dedinách i tu boli občania proti i za, tak ako v celej republike i tu sa museli postaviť na čelo tejto myšlienky členovia KSČ. Prvé JRD vzniklo v Zlatom v roku 1950, 26. júna. Bolo to JRD 2. typu. Na jar roku 1951 sa urobila technická úprava pôdy. V roku 1951 sa išlo spoločne na prvomájové oslavy, a to na traktore. Po rôznych ťažkostiach sa toto družstvo v roku 1953 rozpadlo a znovu sa začalo hospodáriť súkromne. V roku 1953 v marci bol zvolaný prvý celoštátny zjazd JRD, hneď po ňom v roku 1955 druhý celoštátny zjazd JRD. A myslenie ľudí sa muselo pôsobiť najmä po roku 1953. Koncom roku 1958 sa intenzívne v celej republike začalo hovoriť o znovuzakladaní JRD a ich upevňovaní. Tieto myšlienky potvrdil IV. celoštátny zjazd JRD, ktorý bol v dňoch 19.-.22.3.1959. Boli tu vytýčené úlohy na najbližšie obdobie v oblasti kolektivizácie poľnohospodárstva. Mnohí neverili myšlienkam kolektivizácie ale nakoniec zvíťazila myšlienka spoločného hospodárenia.

Problémy založenia JRD sa občanov Rokytova dotkli koncom roku 1958. Prípravný výbor bol zvolený už v roku 1950, družstvo však bolo založené až neskoršie, a to 4.4.1959. Kravín a kuríny boli dokončené v roku 1960 a odchov MHD v roku 1962. Stodoly boli postavené v roku 1968, rovnako aj nová opravárenská dielňa s garážami a nová sociálno-administratívna budova vrátane spŕch, ktoré poväčšine slúžili nielen družstevníkom ale aj občanom z Rokytova. V roku 1970 bola dokončená aj pivnica na 20 vagónov zemiakov, kde okrem tejto plodiny bola uskladňovaná aj kŕmna repa, ktorej sa pestovalo najviac v Rokytove.

V Rokytove, ale aj v ostatných dedinách sa po povolení pridružených výrob i týmto spôsobom pomáhalo ekonomicky družstvá upevniť. V Rokytove už v roku 1970 mali rozsiahlu pridruženú výrobu pracovne roztrusenú po celej republike. Značný ekonomický prínos tvorili aj príjmy z autodopravy, ktorá sa v tých rokoch značne rozšírila. V roku 1961 boli družstevníci na prvom družstevnom zájazde „Po stopách SNP“ na strednom a východnom Slovensku. V roku 1964 boli na prvom zahraničnom zájazde. JRD Rokytov patrilo medzi ekonomicky stabilné družstvá, a tak sa v roku 1974 stalo súčasťou zlúčeného JRD.

Po zlúčení JRD sa značne zlepšili podmienky športovcov. Vytvorila sa TJ Rozvoj Tarnov. V roku 1983 sa vybudoval za účinnej pomoci JRD športový stánok, v obci Tarnov a Sveržov tenisové kurty, a zlepšilo sa i ihrisko v Tarnove a Zlatom.

V júni 1991 sa konal Summit Východ – Západ v Bardejove, ktorého hlavným organizátorom bol Institute for EastWest Studies z New Yorku. Najvýznamnejšou americkou vládnou návštevou Slovenska v tomto období bola účasť viceprezidenta USA Dana Quayleho.
Pri tejto príležitosti boli využívane futbalové ihriská v Rokytove ako pristávacie plochy pre americké vrtuľníky , ktoré zabezpečovali prepravu a bezpečnosť viceprezidenta.
Tieto fotky boli doručené z USA p. Štalmachovi , ktorý bol v tom čase správca futbalového štadióna.

 

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel