Aktuálne výzvy

Výzva-IROP-CLLD-P964-512-002 – aktualizácia č.1

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
  2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
  3. združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  4. občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
  5. e)   neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 220 000,00 EUR.

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 80 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
1. hodnotiace kolo9.3.2020220 000,00 EUR
2. hodnotiace kolo9.6.2020220 000,00 EUR
3. hodnotiace kolo9.9.2020220 000,00 EUR
4. hodnotiace kolo9.12.2020220 000,00 EUR
5. hodnotiace kolo9.3.2021220 000,00 EUR
6. hodnotiace kolo9.6.2021 

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-_IROP-CLLD-_P964-512-002

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-512-002- aktualizacia c.1 SSZ

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-512-002- aktualizacia c.1 BSZ

Výzva IROP-CLLD-P964-511-001 – aktualizácia č.1

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri,
  2. osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 480 120,00 EUR.

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 100 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
1. hodnotiace kolo10.1.2020480 120,00 EUR
2. hodnotiace kolo14.4.2020480 120,00 EUR
3. hodnotiace kolo10.7.2020480 120,00 EUR
4. hodnotiace kolo12.10.2020480 120,00 EUR
5. hodnotiace kolo11.1.2021480 120,00 EUR
6. hodnotiace kolo12.4.2021480 120,00 EUR
7. hodnotiace kolo12.7.2021

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-_IROP-CLLD-_P964-511-001

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-511-001- aktualizacia c.1 – SSZ

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-511-001- aktualizacia c.1 – BSZ

Oznam o zmene

 V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Na základe tohto Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch nižšie uvedených  výziev.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel