Napísali o nás: MASky majú problémy. A Slovensko s nimi.

O existencii Miestnych akčných skupín (MAS) už viacerí na Slovensku minimálne počuli, možno sú členmi, možno cez ne realizovali nejaký pro­jekt. MAS majú za úlohu realizovať (v jazyku EÚ implementovať) metódu LEADER vo svojom území.

Metóda LEADER je ino­vatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. V pô­vodných členských krajinách EÚ sa realizuje od začiatku 90. rokov, najprv ako inicia­tíva podporovaná z fondov EÚ, neskôr bola začlenená do politiky rozvoja vidieka a podpory zo zdrojov Európ­skeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). Od programové­ho obdobia 2007 – 2013 je povinnou súčasťou Progra­mov rozvoja vidieka a preto sa v tomto období začala implementovať aj na Sloven­sku.

Základnou myšlienkou prístupu LEADER je pod­porovať rozvoj na základe využívania lokálneho poten­ciálu územia, a rozhodova­nie o jeho rozvoji prístupom zdola nahor. Tento prístup umožňuje najlepšie využíva­nie miestnych zdrojov, či už prírodných, ekonomických alebo ľudských s cieľom zlepšenia života obyvateľov vidieka, zachovávaniu tra­dícií, vytváraniu pracovných miest, či riešeniu sociálno‑ekonomických problémov v konkrétnom regióne. Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja možno pova­žovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. zn. pro­stredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyva­teľov dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charak­teru, ktoré by sa často krát prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev ani ne­realizovali. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno‑súkromné partnerstvá nazývané miest­ne akčné skupiny (MAS).

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom ob­dobí 2014 – 2020 zaviedla Európska komisia možnosť využitia finančných pros­triedkov aj z ďalších fondov EÚ, tzv. multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pri­čom prístup LEADER je jeho integrálnou súčasťou. V podmienkach SR sa teda miestny rozvoj v súčasnom programovom období reali­zuje z prostriedkov EAFRD a Európskeho fondu regi­onálneho rozvoja (EFRR), pričom obidva administruje a ich riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodár­stva a rozvoja vidieka SR. Kým v programovom období 2007 – 2013 bolo na Sloven­sku schválených a podpore­ných 29 MAS, v tom súčas­nom ich je 110. Každá z nich má Riadiacim orgánom (čiže MPRV SR) schválenú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej „stratégia“), ktorej imple­mentácia má byť financo­vaná z obidvoch fondov. Z EAFRD (Programu rozvo­ja vidieka) sú oprávnenými žiadateľmi poľnohospodári, spracovatelia poľnohospo­dárskych a potravinárskych výrobkov, obhospodarova­telia lesa, v prípade investícií do nepoľnohospodárskych činností subjekty s podie­lom tržieb z poľnohospo­dárskej a lesníckej činnosti nad 30 %. Z EFRR (IROP) sú v rámci podpory podni­kania oprávnené ostatné subjekty. V prípade investí­cií na obnovu a rozvoj obcí a zvyšovanie kvality života obyvateľov je doplnkovosť zabezpečená rozdielnym zameraním investícií, kedy podpora z EFRR bude za­meraná na zlepšenie udr­žateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo ve­rejných infraštruktúrach. Na to, aby mohli byť projek­ty žiadateľov z územia reali­zované, každá MAS zriaďuje Kanceláriu, v ktorej zamest­náva pracovníkov a reali­zuje rôzne aktivity, ktorých financovanie je oprávnené z opatrenia tzv. Chod MAS. Tento dlhší úvod bol potreb­ný na stručné objasnenie systému prístupu LEADER, ktorý v iných krajinách komplikovaný nie je a MAS v zahraničí dosahujú svojou činnosťou vynikajúce výsled­ky, majú dôveru riadiacich a platobných orgánov a úzko s nimi spolupracujú.

Ani v minulom programo­vom období nebola imple­mentácia stratégií LEADER na Slovensku jednoduchá. Dlho trval rozbeh, učili sa všetci. Nielen pracovníci a manažéri MAS, ale aj ich členovia, budúci prijíma­telia pomoci, pracovníci Riadiaceho orgánu aj Pla­tobnej agentúry. Obmedze­ní opatreniami vtedajšieho Programu rozvoja vidieka, ktorý neumožňoval veľkú rozmanitosť projektov sa ich väčšina sústredila na malé projekty pre obce a zopár projektov na diverzifikáciu, prípadne ubytovanie na súk­romí. Sprístupnenie fondov na regionálny rozvoj a defi­novanie nových prijímateľov (vrátane poľnohospodárov) otvorilo nové možnosti pre zmysluplné projekty, ktoré dokážu v území MAS urobiť výraznú zmenu. Kombiná­cia rozdielnych postupov pre jednotlivé európske fondy, dva platobné orgány a nedostatok komunikácie s MAS, ktoré v území pl­nia úlohu akéhosi malého ministerstva, keďže tvoria vlastný program (čiže straté­giu rozvoja svojho územia), vyhlasujú výzvy, nastavujú pravidlá, prijímajú projekty, hodnotia ich a svoje rozhod­nutia spolu s projektmi za­sielajú na finálne schválenie na PPA, dospela takmer na konci programového obdo­bia 2014 – 2020 do kritické­ho bodu, kedy hrozí nielen to, že sa nezrealizujú žiadne projekty, ale aj to, že vyčer­pané finančné prostriedky na Chod MAS sa budú mu­sieť vracať do Bruselu, MAS si na svoj chod zobrali úvery a pôžičky, ktoré je takisto po­trebné vrátiť bankám a v ko­nečnom dôsledku Slovensko nesplní svoju povinnosť vyu­žiť 5 % z pridelených financií na Program rozvoja vidieka práve na implementáciu prístupu LEADER, resp. CLLD, čo je porušením zá­väzku SR.

O svojich problémoch, ktoré sú už naozaj vážne, hovorili zástupcovia Národ­nej siete Miestnych akčných skupín s novým ministrom pôdohospodárstva a roz­voja vidieka Jánom Mičov­ským a takisto zorganizovali stretnutie so štátnym tajom­níkom MPRV SR Martinom Feckom, pričom im obaja prisľúbili pomoc. Aké sú teda tie najhlavnejšie prob­lémy?

Fungovanie MAS je zák­ladným predpokladom pre implementáciu stratégie rozvoja územia. Na jej pre­vádzku a aktivity v podobe poradenstva pri príprave projektov, vzdelávacích ak­tivít, stretnutí členov a pod. sú, samozrejme, potrebné financie. V minulom období MAS pripravili jednu žia­dosť o nenávratný finančný príspevok na chod MAS a čerpali prostriedky na celé programové obdobie. Dnes je potrebné na dve tretiny objemu predchádzajúceho obdobia pripraviť projektov osem a čerpanie je rozdele­né na dve časti. Je potrebné poznamenať, že finančné prostriedky pre každú MAS sú presne vyčlenené, vráta­ne týchto „prevádzkových“. Pritom stále hovoríme o zni­žovaní byrokracie a zjedno­dušovaní prístupu k finan­ciám z EÚ. Keby však pri tej všetkej byrokracii aspoň fun­govalo všetko tak, ako má. Prvé projekty na Chod MAS predkladali schválené MAS v roku 2017. Nehovoriac o zbytočných byrokratických požiadavkách, nejednot­nosti prístupu pracovníkov Riadiaceho orgánu, čiže ministerstva a pracovníkov PPA, výsledok ale je taký, že doteraz u niektorých MAS nie sú ukončené kontroly a vyplatenie financií na prvú etapu. Pritom by mali (s ob­rovským oneskorením – až 1,5 roka) vyhlasovať výzvy a začať s implementáciou stratégie. „Pre tie MAS, kto­ré ešte finančné prostriedky nedostali, to môže byť likvi­dačné, keďže tie menšie už vyčerpali väčšiu až takmer všetku alokáciu na Chod MAS a teraz keď sa rozbie­hajú procesy, nezostávajú im na to zdroje. Všetko má veľký časový sklz a ochota členov (najmä obcí) pri­spievať do MAS klesá, lebo sú čistými prispievateľmi a nevidia žiadne výsledky,“ uviedol predseda Národnej siete (NS) MAS Štefan Škul­téty a dodal: „Takisto tomu prestávajú veriť banky, od ktorých si MAS zobrali pre­klenovacie úvery na činnosť a posledné predĺžené ter­míny sa už blížia ku koncu. Naozaj tu máme „havarijný stav“ a ak tieto veci neja­kým spôsobom neposunie­me, bude obrovský problém zvládnuť implementáciu, ku ktorej sa zaviazali.“

Situácia sa opakuje aj pri žiadostiach o druhú časť fi­nancií na Chod MAS, ktoré boli predkladané v novembri 2019. Žiadosti dodnes nie sú vyhodnotené pre všetky MAS, pričom čerpanie pre­bieha už viac ako pol roka. Dochádza tak k veľmi ne­štandardným, až kurióznym situáciám. Kto si dokáže predstaviť, že hneď ako do­stane výplatu, vráti ju napäť zamestnávateľovi, aby mo­hol vyplatiť kolegov, dane a odvody, aby nevznikol dlh na mzdách? V jednej MAS to takto funguje už pol roka. „Riskujeme, že ak ľudia zo­stanú bez výplaty, dajú výpo­vede, čo predstavuje okolo 250 ľudí po celkom Sloven­sku. Následne nedokážu zrealizovať výzvy a vyčerpať peniaze na projekty, ktoré mali vygenerovať cca ďalších 1 000 pracovných miest, čím nesplnia svoju úlohu,“ hovo­rí Peter Nemček, podpredse­da NS MAS. Upresnil, že tieto problémy ovplyvňujú aj samotných žiadateľov o pro­jekty. „Podnikateľ predsa nebude čakať rok na nákup stroja, ktorý potrebuje pre svoje podnikanie. V projek­toch cez IROP môže začať projekt realizovať, až keď má podpísanú zmluvu. To je podstatný rozdiel medzi PRV a IROP. Radšej si zobe­rie úver z banky a odíde. Je to potom ale problém MAS, lebo nemôže implementovať svoju stratégiu a napĺňať kri­tériá.“

Mnoho ďalších problé­mov je v samotnom nasta­vení oprávnených výdavkov a aktivít, ktoré nie sú v súla­de so stratégiami MAS. Roz­hodol o nich Riadiaci orgán, pričom nebral do úvahy roz­diel vo veľkých investíciách podnikov a potrieb malých firiem a živnostníkov na vi­dieku. Verejné obstarávania, ktoré idú vysoko nad rámec už aj tak prísneho a zložité­ho zákona, sú samostatnou kapitolou.

Zástupcovia Národnej siete MAS vidia jeden z prob­lémov v personálnej poddi­menzovanosti na MPRV SR, PPA aj IROP. Na PPA v Nitre je cez MASky predložených asi 1 300 projektov, ktorým sa okrem iných povinností venuje 13 pracovníkov. Po­dobná situácia je na IROP, ktorý prioritne rieši veľké projekty. Do toho vstupujú mnohé nejasnosti, ktoré vy­plývajú z absencie informá­cií a komunikácie s MASka­mi, ktorá pracovníkom bola zakázaná vraj z dôvodu kon­fliktu záujmov, čo je tiež veľ­mi neštandardné, keďže tak Riadiacemu orgánu a pla­tobným orgánom, ako aj pracovníkom MAS ide o to isté – o správnu a úspešnú implementáciu Programu rozvoja vidieka.

„Je jednoduché obviniť MAS, že sú neschopné, av­šak na konci dňa bude mať problém táto republika. Mu­síme hľadať riešenia prob­lémov, čo sa dá zmeniť a čo nie, ale potrebujeme nasta­viť konkrétne a reálne časo­vé úseky. Pravdepodobne to niektoré MAS neprežijú, budú nejaké straty, ale po­trebujeme sa pohnúť z mies­ta a hlavne byť partnermi a nie nepriateľmi,“ uzavrel predseda NS MAS Štefan Škultéty.

Zdroj: https://www.sietmas.sk/oznamy/napisali-o-nas-masky-maju-problemy-a-slovensko-s-nimi-.html?fbclid=IwAR3lkhMfxh1vkJ4mus6hL2vEy_AXxbbkj9exwozMldQbbri_LzBobRYaW1U#.Xw9fSmvQQwx.facebook

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel