Naše ciele

Združenie je založené s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov územia, v ktorom združenie vykonáva svoju činnosť / čl. 1  bod 4 Stanov/, a to hlavne podporou aktivít občanov, organizácií tretieho sektora, podnikateľských subjektov na území a taktiež ostatných subjektov, ktoré pôsobia na území. Hlavnou úlohou pri zabezpečovaní tohto cieľa je najefektívnejšie využitie miestnych zdrojov územia – prírodných, kultúrnych, historických, ľudských, materiálnych a ekonomických, pri dodržaní ekologických princípov, princípov trvalej udržateľnosti a na báze vytváraných partnerstiev.

Ciele združenia:

 • zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na území hlavne podporou zachovania pracovných miest  a tvorbou nových pracovných príležitostí na území
 • spoločne sa podieľať na rozvoji územia a navzájom v tomto spolupracovať, vypracovať integrovanú stratégiu územia
 • vytvárať, koordinovať a podporovať cezhraničnú spoluprácu, rozvíjať kultúrny a spoločenský život na území, športové aktivity a udalosti
 • vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky ako jedného z dôležitých odvetví ekonomiky pre tvorbu nových pracovných miest na území a efektívneho využitia potenciálu územia
 • zvýšiť informovanosť o prírodných krásach,  kultúrnom  a historickom bohatstve územia,  zvýšiť návštevnosť územia, a tým napomôcť rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
 • zlepšiť vzhľad a infraštruktúru územia podporou obnovy a rozvoja obcí na území
 • zvýšiť vzdelanostnú úroveň a úroveň informatizácie občanov žijúcich na území a  členov združenia, podporiť rozvoj ich vedomostí a zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj územia, zvýšiť dostupnosť informácií internetizáciou územia
 • vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie a chrániť svoje krásne životné prostredie
 • zabezpečiť koordináciu aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia
 • zabezpečiť presadzovanie zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti jednotlivých členov združenia vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov.

Tieto ciele bude združenie napĺňať na základe princípov prístupu LEADER prijatých v rámci Programu rozvoja vidieka SR, teda prístupom zdola nahor, zapojením miestnych aktérov do plánovania, rozhodovania a realizácie aktivít v prospech rozvoja územia a dodržiavaním princípu partnerstva medzi verejným sektorom, podnikateľskou a neziskovou sférou.

Stanovené ciele bude združenie dosahovať:

 •  implementáciou integrovanej stratégie rozvoja územia,
 • zvyšovaním vzdelanostnej a odbornej úrovne  členov združenia a obyvateľov územia organizovaním a realizáciou odborných prednášok, seminárov, konferencií, kurzov,  exkurzií a výmenných stáží vrátane zahraničných
 • realizáciou programov smerujúcich k podpore rozvoja územia  a miestnych subjektov
 • výmenou skúseností a spoluprácou s inými organizáciami doma i v zahraničí.